Từ 1/12: Số lượng cấp phó của đơn vị thuộc Bộ là bao nhiêu?

  • 12/10/2020 15:01
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập nêu rõ, từ 1/12, số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ bình quân không quá 3 người/1 đơn vị.

Theo Điều 6 Nghị định 120/2020/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư có số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ bình quân không quá 3 người/1 đơn vị. Các đơn vị khác được thực hiện theo Đề án thành hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được bố trí bình quân không quá 3 người/1 đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được bố trí bình quân không quá 3 người/1 đơn vị.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan thuộc Chính phủ; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh có từ 20 người làm việc là viên chức trở xuống được bố trí không quá 2 cấp phó; có trên 20 người làm việc là viên chức được bố trí không quá 3 cấp phó;

Về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, với phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: số lượng cấp phó thực hiện theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng. Phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Có từ 7-9 người làm việc là viên chức được bố trí 1 Phó Trưởng phòng; có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng.

Nghị định 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/12/2020, thay thế Nghị định 55/2012/NĐ-CP.

Tin cùng chuyên mục