Trưng bày chuyên đề về Mặt trận Việt Minh

ANTĐ - Nhằm giúp công chúng hiểu rõ hơn về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống Pháp, Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc (1941 - 1951)”.

 Nội dung trưng bày gồm 4 phần “Bối cảnh lịch sử trước khi thành lập Mặt trận Việt Minh”; “Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Mặt trận Việt Minh”; “Mặt trận Việt Minh - ngọn cờ tập hợp, đoàn kết dân tộc (1941 - 1951)” và “Phát huy tinh thần của Mặt trận Việt Minh về đại đoàn kết dân tộc”. Trong chuyên đề này, người xem có dịp chiêm ngưỡng những tư liệu, hiện vật có giá trị lịch sử. Phòng trưng bày được mở cửa vào 10h ngày 18-5.