Tổng kết 6 năm thi hành Luật Đất đai

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu, từ nay đến trước 31-12-2010, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Tổng kết 6 năm thi hành Luật Đất đai

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu, từ nay đến trước 31-12-2010, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Trong đó, chú trọng việc tổng kết tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

Các Bộ, ngành khác sẽ phối hợp với Bộ TN-MT tổng kết đánh giá kết quả thi hành Luật Đất đai năm 2003 theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Luật Đất đai được Quốc hội khóa XI thông qua từ ngày 26-11-2003, hiệu lực thi hành từ 1-7-2004, đến nay có hơn 6 năm triển khai trên thực tế.

Thành Nam