Tốc độ cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu

Nhằm thúc đẩy tốc độ cải cách hành chính (CCHC), hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, ngày 5-4, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố để tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng nội dung giai đoạn 2011 - 2020. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.

Tốc độ cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu

Nhằm thúc đẩy tốc độ cải cách hành chính (CCHC), hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, ngày 5-4, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố để tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng nội dung giai đoạn 2011 - 2020. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết: Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 đã thu được nhiều kết quả tích cực. Kết quả CCHC Nhà nước trên tất cả các nội dung: thể chế; tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tài chính công, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nước ta. Thực hiện Đề án 30, giai đoạn I, cả nước đã thống kê được trên 5.700 thủ tục hành chính (TTHC), trên 9.000 văn bản quy định và trên 100.000 biểu mẫu thống kê. Giai đoạn II, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc tự rà soát theo tiến độ và đạt chỉ tiêu đơn giản hóa tối thiểu 30% TTHC.

Tuy nhiên Thủ tướng cũng chỉ rõ, so với mục tiêu: “Đến năm 2010, xây dựng được một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại”, công tác CCHC vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong 10 năm tới, nhiệm vụ CCHC trong đó có hoàn thiện thể chế, cải cách TTHC phải thiết lập được môi trường kinh doanh sòng phẳng, minh bạch, tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp và người dân, nhằm giải phóng sức lao động, tiến tới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. CCHC phải xây dựng được hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở thông suốt, vận hành hiệu quả, trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. CCHC còn phải ngày càng bảo đảm tốt hơn tính dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và phục vụ nhân dân. Bộ máy hành chính là để phục vụ người dân, doanh nghiệp, phục vụ sự phát triển, Thủ tướng nói.

Định hướng những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn mới của Chương trình CCHC, Thủ tướng nêu rõ, trong cải cách thể chế, các vấn đề về luật pháp, cơ chế, chính sách vướng mắc ở đâu thì gỡ ở đó. Đặc biệt, phải tập trung sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về quản lý đất đai để có hệ thống chính sách, pháp luật về lĩnh vực này hoàn thiện hơn. Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ của tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính từ Trung ương đến địa phương; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan.

(Theo TTXVN)