Thủ tướng quyết định Thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (Vietnam Exchange - VNX) sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 37/2020/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam . Theo đó sẽ Thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tên giao dịch quốc tế là Vietnam Exchange (viết tắt là VNX) có trụ sở chính tại Hà Nội.

Các công ty do VNX nắm giữ 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập bao gồm Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại hai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP.HCM

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại hai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP.HCM

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và hàng năm;

Xây dựng và ban hành các quy chế niêm yết, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán; ban hành tiêu chí giám sát giao dịch; ban hành chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho các thành viên sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

Giám sát 2 sở giao dịch HNX và HoSE thực hiện các quy chế hoạt động; giám sát chung hoạt động giao dịch chứng khoán, hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin; giám sát tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư hoạt động trên các thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật;

Báo cáo, kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính vẹn toàn của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, Hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán với các Sở Giao dịch chứng khoán trên thế giới…

Quyết định trên cũng quy định về nhiệm vụ của HNX và HOSE.

Cụ thể, HNX sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành TTCK phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật.

HOSE sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, HOSE và HNX sẽ có các nhiệm vụ khác như: Giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán; giám sát hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết; Đầu tư, triển khai phát triển hệ thống công nghệ, phát triển sản phẩm mới theo nhiệm vụ được giao; Cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật;

Tạm ngừng, đình chính giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán trong trường hợp giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường; Chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; Cung cấp dịch vụ đấu giá, đấu thầu; Báo cáo Sở GDCK Việt Nam, kiến nghị UBCKNN xử lý các hành vi vi phạm giao dịch…

Vốn điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là 3.000 tỷ đồng, bao gồm: Vốn điều lệ tại thời điểm bắt đầu hoạt động (được xác định bằng tổng vốn chủ sở hữu của HNX và HoSE theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm trước ngày Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và vốn bổ sung trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2021.