Thủ tướng chỉ rõ 5 nhiệm vụ với lực lượng Công an

ANTĐ - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. 

Thủ tướng chỉ rõ 5 nhiệm vụ với lực lượng Công an ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng duyệt Đội Danh dự CAND

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn, đan xen nhau, chuyển hóa lẫn nhau. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, gây mất ổn định chính trị xã hội nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN. 

Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, phát huy cao nhất thời cơ thuận lợi và thành tựu đã đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - độc lập, hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; dân chủ, tự do, pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh; hội nhập và phát triển, tiến cùng thời đại, sánh vai với bạn bè trên thế giới như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nước ta đã đề ra” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Để góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu cao cả này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân chúng ta thật sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó. 

Theo đó, thứ nhất, phải tiếp tục kiên định xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân tộc, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phải nghiêm túc giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với  lực lượng Công an nhân dân. 

Thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng thời chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Phải chủ động, bằng các giải pháp nắm chắc tình hình và nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phải kiên quyết bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ an ninh tư tưởng văn hóa; an ninh, an toàn thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng. Xử lý kịp thời hiệu quả, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và làm thất bại mọi âm mưu chống phá đất nước của các thế lực thù địch. 

Chủ động phòng, chống khủng bố; gây bạo loạn, gây mất an ninh trật tự; phục vụ tốt sự nghiệp hội nhập, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.Từ kết quả và bài học kinh nghiệm qua 30 năm Đổi mới, cần tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận trên các lĩnh vực, các mặt công tác để Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt trọng trách của mình trong bối cảnh mới, trong tình hình mới.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường và đổi mới các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân phát huy cao nhất quyền công dân, quyền làm chủ của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nghiệp vụ (điều tra, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp) trong Công an nhân dân theo chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, vừa bảo đảm quản lý nhà nước hiệu quả về an ninh trật tự, vừa tạo thuận lợi cao nhất cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân; kết hợp hiệu quả giữa xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các bộ, ngành, với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân; làm tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp thiết thực, hiệu quả với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tổ chức và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự cho chính bản thân, gia đình, thôn xóm, địa phương mình. Phải xem đây là nền tảng cơ bản, có ý nghĩa chiến lược, tạo nên sức mạnh lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,  từng bước hiện đại, đi nhanh vào hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết. Phải tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, các tổ chức đảng trong Công an nhân dân và lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. 

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân; tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có phẩm chất, đạo đức và năng lực; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy đảng, của cán bộ đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác và sức mạnh chiến đấu của Công an nhân dân các cấp

Thứ năm, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát các nước, các tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống khủng bố; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các đối tác phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước; chủ động tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và thế giới; đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực đa phương và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề an ninh mang tính toàn cầu. 

Tận dụng kênh hợp tác quốc tế để đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TIẾNG NÓI TÂM HUYẾT BÊN HÀNH LANG ĐẠI HỘI

Nỗ lực làm tốt công tác phòng ngừa

Tôi rất vinh dự và tự hào là một trong những Đảng viên trẻ được tham dự Đại hội lần này. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức ngay sau khi Bộ Công an vừa kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND. Tôi tin tưởng vào thành công của Đại hội và Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục quan tâm, đầu tư, chỉ đạo sát sao hơn nữa để lực lượng Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát PC&CC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tốt nhất an ninh trật tự để phục vụ nhân dân.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PC&CC đã không ngừng nỗ lực làm tốt công tác phòng ngừa, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Nhiều cán bộ, chiến sỹ xả thân quên mình để cứu tính mạng, tài sản của nhân dân. Và để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, lực lượng Cảnh sát PC&CC chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Trung tá Vũ Thu Huyền (Cục Cảnh sát PC&CC)

Chọn đào tạo nguồn nhân lực là khâu đột phá

Thủ tướng chỉ rõ 5 nhiệm vụ với lực lượng Công an ảnh 3
Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào với những thành tích thiết thực, thể hiện sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng CAND qua các báo cáo tại Đại hội. Với nhiều nội dung quan trọng, Đại hội lần này bàn luận nhiều quyết sách lớn của lực lượng CAND trong thời gian tới. Lực lượng CSGT chúng tôi mong muốn Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT để tham mưu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác đảm bảo ATGT; tăng cường con người, phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ công tác chuyên môn.

Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng Đảng ủy Công an Trung ương sẽ có Nghị quyết chuyên đề về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ có năng lực phấn đấu. Lực lượng CSGT hiện nay hoạt động trên cả 3 lĩnh vực “nóng” là đường bộ, đường thủy, đường sắt, vì vậy theo tôi, việc đào tạo cán bộ, chiến sỹ nên là khâu đột phá để nâng cao chất lượng chuyên môn. 
Đại tá Dương Ngọc Tiến (Cục CSGT)