Thêm một doanh nghiệp đa cấp chấm dứt hoạt động

ANTĐ - Ngày 10-6, Sở Công Thương Hà Nội đã ra thông báo  về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị xin giải tỏa tiền ký quỹ của Công ty TNHH Genesis pure Việt Nam. 

Nếu Công ty TNHH Genesis pure Việt Nam chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 10-6, người tham gia bán hàng đa cấp cần thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương Hà Nội (số 331 Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại 0462 691251) và nộp kèm theo các tài liệu chứng minh để Sở tổng hợp, yêu cầu Công ty TNHH Genesis pure Việt Nam thực hiện nghĩa vụ với người tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Hết thời hạn nêu trên, nếu Sở Công Thương Hà Nội không nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp về việc doanh nghiệp này chưa hoàn thành nghĩa vụ đối với người tham gia, doanh nghiệp sẽ được coi là hoàn thành nghĩa vụ và được chấp thuận giải tỏa tiền ký quỹ. 

Gần đây, trước việc kiểm tra kiểm soát chặt của lực lượng chức năng, hàng chục doanh nghiệp đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thông báo chấm dứt hoạt động. Trong đó, đa số là các doanh nghiệp nhỏ, lượng người tham gia khiêm tốn, hiệu quả kinh doanh thấp.