Thêm công ty đa cấp dừng hoạt động

ANTĐ - Ngày 10-6, Sở Công Thương Hà Nội đã ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị xin giải tỏa tiền ký quỹ của Công ty TNHH Genesis pure Việt Nam.

Nếu Công ty TNHH Genesis pure Việt Nam chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp của công ty theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 10-6, người tham gia cần thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương Hà Nội (331 Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại 0462 691251) và nộp kèm theo các tài liệu chứng minh để Sở tổng hợp, yêu cầu Công ty TNHH Genesis pure Việt Nam thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật.