Thanh tra quỹ bảo trì đường bộ, kiến nghị xử lý hơn 2 tỷ đồng

ANTĐ - Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý số tiền hơn 2 tỷ đồng do lập dự toán công trình bảo trì đường bộ tăng không đúng về định mức, khối lượng, đơn giá nhân công, giá xăng dầu.

Thanh tra quỹ bảo trì đường bộ, kiến nghị xử lý hơn 2 tỷ đồng ảnh 1Hơn 2 tỷ đồng quỹ bảo trì đường bộ sử dụng không đúng mục đích

Ngày 26-6, Thanh tra Bộ Tài chính ban hành Kết luận Thanh tra số 419/KL-TTr về thanh tra công tác quản lý và sử dụng quỹ bảo trì đường bộ. Theo đánh giá của cơ quan này, về cơ bản, các đơn vị đã quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ theo quy định.

Được biết, Thanh tra Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 9 Quỹ bảo trì đường bộ địa phương gồm TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Bình Thuận, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Phú Thọ, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Tài chính cũng chỉ ra một số tồn tại. Cụ thể, về nguồn kinh phí của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2014 thu được hơn  là 8.045 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, trong đó thu phí sử dụng đường bộ xe ô tô là hơn 4.937 tỷ đồng. Thu phí xe mô tô năm 2014 tại 8 Quỹ địa phương được thanh tra (không kể Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh) là hơn 99 tỷ đồng, đạt 22,2% so kế hoạch phê duyệt.

Về công tác lập và giao kế hoạch chi chưa thực hiện kịp thời. Chưa thực hiện giao kế hoạch chi bảo trì đường bộ quý I năm 2014 cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao cho các đơn vị tổ chức thực hiện.

Do công tác bảo trì đường bộ, nhất là đối với khu vực phía nam những tháng đầu năm là mùa khô thuận lợi thì không được giao kế hoạch, chủ yếu tập trung vào mùa mưa, tổ chức triển khai bảo trì đường bộ rất khó khăn, không kịp thời,  kém hiệu quả. Điều chỉnh kế hoạch chi bảo trì đường bộ năm 2014 chưa thực hiện đúng thời hạn về điều chỉnh kế hoạch chi bảo trì đường bộ.

Về công tác thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ các Cục quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải được thanh tra đã lập dự toán và thanh quyết toán công trình bảo trì đường bộ không đúng (về định mức, khối lượng, đơn giá nhân công, giá xăng dầu... ) dẫn đến thanh quyết toán kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ chưa đúng quy định.

Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ trung ương. Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác quản lý và thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, kiến nghị xử lý tài chính số tiền hơn 2 tỷ đồng do lập dự toán công trình bảo trì đường bộ tăng không đúng về định mức, khối lượng, đơn giá nhân công, giá xăng dầu

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để khai thác hệ thống đường bộ đảm bảo an toàn giao thông, hiệu quả trên các tuyến đường bộ.

Chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế quản lý quỹ bảo trì đường bộ trung ương ủy quyền cho các Sở Giao thông vận tải thực hiện để xác định rõ trách nhiệm từ khâu lập, giao kế hoạch chi, tổ chức triển khai thanh quyết toán nguồn kinh phí bảo trì đường bộ đạt hiệu quả;

Xây dựng, phân bổ, giao kế hoạch chi bảo trì đường bộ theo thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ, trong đó xem xét bảo trì mang tính đồng bộ theo từng tuyến đường, đảm bảo hiệu quả khi sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ.

Nghiên cứu, đề xuất Bộ Giao thông vận tải, sửa đổi bổ sung Quyết định số 2988/QĐ-BGTVT ngày của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ để phân định rõ nhiệm vụ giữa các cơ quan...