Tên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52HTên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52H

Tên lửa siêu vượt âm AGM-183A Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52H

ANTD.VN -  Oanh tạc cơ B-52 đã lần đầu phóng thành công tên lửa siêu vượt âm AGM-183A với đầy đủ tính năng, điều này mở ra kỷ nguyên mới trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm của Mỹ.