Tên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương TâyTên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương Tây

Tên lửa Kornet giúp thiết giáp chở quân BT-3F diệt mọi xe tăng phương Tây

ANTD.VN - Xe thiết giáp chở quân BT-3F mang tên lửa Kornet là cấu hình chiến đấu sẽ được Quân đội Nga triển khai hàng loạt.