Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng

ANTD.VN - Đó là nội dung quan trọng trong tại Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được Quốc hội thông qua trong phiên họp sáng 13-11, với 425/437 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2018 là 1.319.200 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng (tương đương 3,7% tổng GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng, tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước 2018

Về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Nghị quyết quy định giảm dự toán vốn trái phiếu Chính phủ 14.033,79 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng dự toán vốn ngoài nước 14.033,79 tỷ đồng để bố trí dự toán cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí dự toán theo quy định từ năm 2016 trở về trước.

Đồng thời, bổ sung 245,814 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại năm 2017 cho Tập đoàn Điện lực và 8 địa phương; bổ sung 77,66 tỷ đồng dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho tỉnh Thừa Thiên - Huế theo tờ trình của Chính phủ.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018 như: Điều hành thận trọng chính sách tài khóa; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, phí và lệ phí; Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng; Chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...