• Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay

  Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay

  ANTĐ - Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng với những phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt và coi đây là một trong những hướng tấn công chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

 • Giữ vững Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng ta

  Giữ vững Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng ta

  ANTĐ - Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, phản động là xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để thực hiện âm mưu đó, chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

 • “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga”

  “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga”

  ANTĐ - Hôm qua 4-6, hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga” đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các nhà ngoại giao, các nhà Việt Nam học và Hồ Chí Minh học đến từ nước Nga.