Sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục hành chính liên quan đến tuyển dụng viên chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa ban hành các quyết định về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực chính quyền địa phương; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thi đua khen thưởng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ về lĩnh vực chính quyền địa phương; Quyết định số 1098/QĐ-BNV về công bố TTHC quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và Quyết định số 1099/QĐ-BNV về công bố TTHC quy định tại Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.

Theo Quyết định 1096/QĐ-BNV, danh mục TTHC lĩnh vực chính quyền địa phương được sửa đổi, thay thế gồm 3 thủ tục: TTHC cấp Trung ương gồm thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; TTHC cấp tỉnh gồm thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

Quyết định này thay thế Quyết định 2191/QĐ-BNV ngày 7/7/2017 về công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương.

Quyết định 1098/QĐ-BNV, danh mục TTHC lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được sửa đổi, bổ sung gồm 4 thủ tục: Thủ tục tuyển viên chức, thủ tục xét tuyển viên chức, thủ tục tiếp nhận vào viên chức, thủ tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định này thay thế Quyết định 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công bố 4 TTHC lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ...