Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'

Siêu tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ khiến nhiều tàu sân bay 'ngước nhìn'

ANTD.VN - Siêu tàu đổ bộ tấn công LHA-7 Tripoli - chiếc mới nhất thuộc lớp America của Hải quân Mỹ có sức mạnh còn vượt trội nhiều hàng không mẫu hạm hạng trung.