Trưng bày sách lý luận chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các tác giả

Trưng bày sách lý luận chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các tác giả

ANTD.VN - 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là " Đổi mới và phát triển ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" và "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" (tái bản lần thứ hai - 2012) đang được NXB Chính trị quốc gia Sự thật trưng bày tại triển lãm " Sách lý luận chính trị 1/4 thế kỷ".