• Những quy định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành

    Những quy định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành

    ANTĐ - Theo quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp làm việc theo hợp đồng khi bị chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm, hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện... Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.