Quy định mới nhất về kéo dài thời gian xét nâng lương thường xuyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hiệu lực từ 15-8  bổ sung nhiều quy định về việc xét nâng bậc lương thường xuyên, trong đó có nội dung kéo dài thời gian xét nâng lương.

Theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 03, trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

Kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp: Cán bộ bị kỷ luật cách chức; Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức; Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

Kéo dài 6 tháng đối với các trường hợp: Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng. Kéo dài 3 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.

Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại điểm a, b, c khoản này.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính quy định tại khoản này.

Như vậy, Thông tư 03 đã thêm quy định kéo dài thời gian nâng lương đối với trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật cùng một hành vi vi phạm. Lúc này, thời gian kéo dài thời gian nâng lương thường xuyên phụ thuộc vào hình thức bị kỷ luật: Có thể kéo dài đến 12 tháng, 6 tháng hoặc 3 tháng.

Với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên bị kỷ luật Đảng, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên trước đây được thực hiện theo khoản 6 Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TƯ, nay Thông tư 03 đã sửa đổi cụ thể:

Trường hợp có quyết định kỷ luật về hành chính: Kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức kỷ luật hành chính. Nếu không có quyết định kỷ luật hành chính: Kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức kỷ luật Đảng tương ứng với hình thức kỷ luật hành chính.

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung thêm đối tượng “người lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận xếp lương theo chế độ lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong hợp đồng lao động” bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên: Kéo dài 6 tháng: Người lao động bị kỷ luật cảnh cáo; Kéo dài 3 tháng: Người lao động kỷ luật khiển trách.