Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'

Quân đội Mỹ chế tạo tên lửa chống tăng CCMS-H dựa trên 'kinh nghiệm Ukraine'

ANTD.VN - Tên lửa chống tăng CCMS-H của Mỹ được giới thiệu mạnh hơn cả Javelin và Stugna-P, nó được tạo ra có tính đến thực tế xung đột Ukraine.