Phi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát HouthiPhi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát Houthi

Phi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II Mỹ đánh chặn 7 UAV tự sát Houthi

ANTD.VN - Phi công chiến đấu cơ AV-8B Harrier II của Thủy quân lục chiến Mỹ được cho là đã thực hiện các hành động đánh chặn thành công 7 UAV tự sát của lực lượng Houthi.