Phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng Công an thành phố Hà Nội

  • 30/05/2017 07:08
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTD.VN - Trong bộ máy tổ chức Công an thành phố Hà Nội, Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng luôn giữ vai trò rất quan trọng, là cơ quan tham mưu, nòng cốt giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đề ra các chủ trương, phương hướng, kế hoạch, chương trình hành động, phương pháp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng trong Đảng bộ. 
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội

Trải qua những chặng đường cách mạng vẻ vang, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ làm công tác Đảng và công tác quần chúng Công an Hà Nội đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; qua từng giai đoạn, tập thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, nòng cốt giúp Đảng ủy, lãnh đạo CATP thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Đảng và công tác quần chúng trong Công an Thủ đô. 

Ngày 3-6-1992, Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng CATP chính thức được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, tạo xung lực thúc đẩy công tác Đảng và công tác quần chúng của Công an Thủ đô ngày càng phát triển có chiều sâu và hiệu quả.

Trong suốt 25 năm qua, kể từ khi được chính thức thành lập đến nay, Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng CATP luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp của Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng, các tổ chức đoàn thể  của Bộ Công an và cơ quan, đoàn thể của thành phố Hà Nội, phát huy vai trò nòng cốt làm tốt công tác tham mưu xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên; tập trung đề xuất kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng theo mô hình tổ chức trong CAND; chấn chỉnh việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với các cuộc vận động, các nghị quyết về xây dựng Đảng, như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý đảng viên, công tác phát triển Đảng, công tác đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên, tham mưu đổi mới về phong cách lề lối làm việc, ban hành nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục… đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ CATP. 

Chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng CATP Hà Nội (3-6-1992/ 3-6-2017), chúng ta tự hào với truyền thống vẻ vang của lực lượng làm công tác Đảng và công tác quần chúng CATP trong tiến trình lịch sử cách mạng của Thủ đô và đất nước. 

Trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác quần chúng, các cơ quan chuyên trách tổ chức đoàn thể quần chúng của Đảng bộ CATP đã luôn tích cực hướng dẫn, thực hiện các mặt công tác đoàn, hội, công đoàn; tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, sinh hoạt chính trị, hướng mọi hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Nhiều phong trào hành động cách mạng của quần chúng được tổ chức sâu rộng, có sức lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực.

Đất nước và Thủ đô đang tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thời cơ, vận hội lớn còn ẩn chứa nhiều nguy cơ, thách thức gây mất ổn định chính trị. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức và những bức xúc trong xã hội có chiều hướng gia tăng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận… đã và đang làm xói mòn lòng tin của một số đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Tình hình trên đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đối với công tác Đảng và công tác quần chúng trong CATP. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, lực lượng làm công tác Đảng và công tác quần chúng trong CATP cần tập trung đẩy mạnh một số nội dung công tác trọng tâm cơ bản sau:

- Luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về tổ chức, công tác đảng viên và công tác quần chúng trong Đảng bộ CATP; nghiên cứu, đề xuất các nội dung, giải pháp tích cực để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng trong Công an Thủ đô. 

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội; triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; nhất là chủ động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ, đơn vị gắn với việc chủ động phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Bộ Công an, thành phố Hà Nội và CATP phát động với những nội dung, hình thức phù hợp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong CAND giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 03/CT-BCA về “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; thường xuyên quán triệt, nhắc nhở, chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm điều lệnh, quy chế, quy trình công tác, giữ lễ tiết tác phong, lề lối làm việc, có văn hóa ứng xử gần gũi, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

- Củng cố, kiện toàn cơ quan tham mưu giúp việc đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy về xây dựng Đảng, tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo các mặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng cần đẩy mạnh tham mưu với Đảng ủy CATP tiếp tục duy trì, bố trí phân công cấp ủy khoa học hợp lý, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy. Tham mưu tốt việc chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cấp ủy các cấp trong Đảng bộ CATP. 

- Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong CATP cần tiếp tục đổi mới về nhận thức, tư duy, phương thức hoạt động. Các phong trào phải tổ chức thiết thực, đạt chất lượng, hiệu quả, thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Công đoàn; tăng cường rèn luyện tác phong, lề lối thực hiện công tác của cán bộ làm công tác phong trào nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn, Hội và Công đoàn.

- Xây dựng, kiện toàn lực lượng chuyên trách làm công tác Đảng và công tác quần chúng ngày càng vững mạnh, ổn định, chuyên sâu, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng học đúng ngành, đúng công việc đang đảm nhiệm; quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tự học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; từng bước xây dựng, hình thành đội ngũ cán bộ giỏi, tâm huyết, cán bộ có trình độ chuyên sâu về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng và công tác quần chúng. Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. 

Chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng CATP Hà Nội (3-6-1992/3-6-2017), chúng ta tự hào với truyền thống vẻ vang của lực lượng làm công tác Đảng và công tác quần chúng CATP trong tiến trình lịch sử cách mạng của Thủ đô và đất nước.

Thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác Đảng và công tác quần chúng CATP Hà Nội hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước, với ý thức và trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn, gian khổ, không ngừng vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, tô thắm lá cờ truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng. 

Tin cùng chuyên mục