Pháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải GazaPháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải Gaza

Pháp điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cung cấp hỗ trợ y tế cho Dải Gaza

ANTD.VN - Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral của Pháp được lệnh sẽ tới Trung Đông để hỗ trợ y tế cho Dải Gaza, động thái diễn ra khi xung đột ở đây tiếp tục khốc liệt.