Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'

Pháo tự hành AS-90 có màn thể hiện 'cực kỳ thất vọng'

ANTD.VN - Pháo tự hành AS-90 do Anh sản xuất đã cho thấy nó là vũ khí thất thường, cực kỳ thiếu tin cậy trên chiến trường.