Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệPháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ

Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ

ANTD.VN - Pháo phòng không Gepard do Đức viện trợ Ukraine đang phối hợp tác chiến cùng tổ hợp Osa-AKM chế tạo từ thời Liên Xô.