Năm 2020, dự kiến chi thêm 61,5 nghìn tỷ đồng cải cách tiền lương

ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Chính phủ trình Quốc hội” nhằm lấy ý kiến rộng rãi.

Báo cáo này sẽ được trình Quốc hội xem xét và quyết định trong tháng 11 tới.

Ước bội chi ngân sách 209,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2019

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2019, dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) là 1.411,3 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng đạt 77,5% dự toán.

Ước thực hiện thu NSNN cả năm đạt 1.457,3 nghìn tỷ đồng, vượt 3,3% (46 nghìn tỷ đồng) so dự toán, tăng 2,3% so với năm 2018.

Về chi ngân sách, dự toán chi cân đối NSNN là 1.633,3 nghìn tỷ đồng. Thực hiện 9 tháng đạt 63,1% dự toán; ước chi NSNN cả năm đạt 1.666,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so dự toán.

Trong đó, chi đầu tư phát triển dự toán là 429,3 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng bằng 44,8% dự toán. Ước thực hiện chi đầu tư phát triển cả năm đạt 443,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so dự toán. Tính cả số bổ sung từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và tăng thu xổ số kiến thiết của ngân sách địa phương, thì ước chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 476,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so dự toán.

Chi trả nợ lãi, dự toán là 124,88 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng bằng 68,4% dự toán. Ước chi cả năm trong phạm vi dự toán là 124,88 nghìn tỷ đồng, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết;

Chi thường xuyên, dự toán là 999,47 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng bằng 73,4% dự toán. Ước chi cả năm đạt 1.005,9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so dự toán, chủ yếu là tăng chi của ngân sách địa phương do được bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương, dự phòng và tăng thu của ngân sách địa phương để xử lý kịp thời các nhiệm vụ chính trị, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, đã xuất cấp gần 102,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Năm 2020, dự kiến chi thêm 61,5  nghìn tỷ đồng cải cách tiền lương ảnh 1

Ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019 đều vượt dự toán

Dự toán bội chi NSNN năm 2019 là 222 nghìn tỷ đồng, bằng 3,6%GDP; ước thực hiện bội chi NSNN là 209,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4%GDP.

Dự kiến đến hết năm 2019, dư nợ công bằng 56,1%GDP, dư nợ Chính phủ bằng 49,2%GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia bằng 45,8%GDP.

Năm 2020, dự kiến chi thêm 61,5  nghìn tỷ đồng cải cách tiền lương

Về dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Tài chính dự kiến dự toán thu cân đối NSNN năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019, tăng 7,2% so với dự toán năm 2019.

Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2%GDP. Trong đó, dự toán thu nội địa 1.264,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 83,6% tổng thu cân đối NSNN. Trong đó, thu tiền sử dụng đất 95,9 nghìn tỷ đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 31,7 nghìn tỷ đồng, thu nội địa từ thuế, phí đạt 1.018,1 nghìn tỷ đồng.

Dự toán thu từ dầu thô 35,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6 nghìn tỷ đồng (-25%) so với ước thực hiện năm 2019, chiếm 2,3% tổng thu cân đối NSNN và giảm dần qua các năm.

Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 208 nghìn tỷ đồng, giảm 3 nghìn tỷ đồng (-1,4%) so với ước thực hiện năm 2019, chiếm 13,8% tổng thu cân đối NSNN và giảm dần qua các năm.

Ngoài ra là dự toán thu viện trợ 5 nghìn tỷ đồng.

Dự kiến dự toán chi cân đối NSNN năm 2020 là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán năm 2019, bằng 25,7%GDP.

Trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển: 470,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so dự toán năm 2019, chiếm 26,9% tổng chi NSNN và là năm có tỷ trọng cao nhất từ năm 2016 đến nay.

Dự toán chi trả nợ lãi 118,2 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên 1.056,5 nghìn tỷ đồng (chiếm 60,5%), giảm dần qua các năm

Đặc biệt, Bộ Tài chính dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương và tinh giản biên chế 61,5  nghìn tỷ đồng, đảm bảo nguồn để từ ngày 01/7/2020 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng (tăng 7,38%); lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng.

Tỷ lệ bội chi NSNN năm 2020 dự kiến là 3,44%GDP (tương ứng 234,8 nghìn tỷ đồng), giảm dần qua các năm. Trong đó bội chi ngân sách trung ương là 3,2%GDP và bội chi ngân sách địa phương là 0,24%GDP.

Đến cuối năm 2020, dự kiến nợ công là 54,3%GDP, nợ Chính phủ là 48,5%GDP, nợ nước ngoài của quốc gia là 45,5%GDP.