Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'

Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản để 'tăng sức răn đe'

ANTD.VN - Việc Mỹ gửi oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer tới Nhật Bản được nhận xét là động thái có tính răn đe cao.