Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'

Mỹ bất ngờ 'gọi tái ngũ' oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa'

ANTD.VN - Một oanh tạc cơ B-1B Lancer đã được triệu hồi từ "nghĩa địa máy bay" lớn nhất thế giới - Căn cứ không quân Davis-Monthan để tiến hành phục hồi.