Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  • 10/11/2020 11:31
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài

ANTD.VN -  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập ngày 18/11/1930 và trong 90 năm qua, tổ chức này đã phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 1

90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng

Ngày 18/11/1930, Ban thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh. Đây là hình thức đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trải qua gần 1 thế kỷ với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trung thành với lợi ích nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/9/2029) tại Hà Nội đề ra mục tiêu: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân;

Thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh;

Tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế- xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giày, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để đạt được mục tiêu trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên thống nhất hành động, thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Truyền thống yêu nước, vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tin cùng chuyên mục