•  Thu hồi sách "Madam Nhu - Quyền lực bà Rồng"

    Thu hồi sách "Madam Nhu - Quyền lực bà Rồng"

    ANTĐ - Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa có văn bản đề nghị dừng phát hành đồng thời thu hồi cuốn “Madam Nhu – Quyền lực bà Rồng”. Cuốn sách do NXB Hội Nhà văn và công ty sách Phương Nam ấn hành.