Loài rắn không nọc độc lại là “chuyên gia” săn rắn kịch độcLoài rắn không nọc độc lại là “chuyên gia” săn rắn kịch độcLoài rắn không nọc độc lại là “chuyên gia” săn rắn kịch độcLoài rắn không nọc độc lại là “chuyên gia” săn rắn kịch độcLoài rắn không nọc độc lại là “chuyên gia” săn rắn kịch độcLoài rắn không nọc độc lại là “chuyên gia” săn rắn kịch độcLoài rắn không nọc độc lại là “chuyên gia” săn rắn kịch độcLoài rắn không nọc độc lại là “chuyên gia” săn rắn kịch độc

Loài rắn không nọc độc lại là “chuyên gia” săn rắn kịch độc

ANTD.VN -  Đó là loài rắn Limaformosa Capensis, chúng chuyên ăn thịt các loài rắn kịch độc khác dù chúng không hề có nọc độc.