Phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng hiệu quả, tính răn đe ngày càng mạnh mẽ

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng hiệu quả, tính răn đe ngày càng mạnh mẽ

ANTD.VN - Hội nghị Trung ương 5 khóa XI vào tháng 5-2012 đã thông qua chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Thời gian 10 năm cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn, mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm và tầm nhìn của Đảng ta trước một vấn đề được coi là nghiêm trọng, một trong những mối nguy ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.