Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75: Trọng tâm bàn giải pháp bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở

ANTD.VN - Phát biểu khai mạc hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ trọng tâm của Hội nghị là bàn các giải pháp “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong CAND; bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở”…

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; Nghị quyết hội nghịn lần thứ 9, 10, 11 Ban chấp hành Trung ương khóa XII  và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, các Nghị quyết của Quốc hội về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

2020 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đặc biệt là Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Hồ Chủ tịch, 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị

Cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII; Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương, Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tập trung giải quyết các vấn đề “bức xúc” trong xã hội... vừa tạo những điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Mặt khác, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp tác động trực tiếp, nhiều mặt đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Hoạt động khủng bố, chiến tranh cục bộ, an ninh phi truyền thống luôn hiện hữu, đe dọa an ninh, lợi ích của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh đó còn những yếu tố là nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm vẫn chưa thể giải quyết triệt để, làm cho tình hình tội phạm đang có xu hướng gia tăng; tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao còn tiềm ẩn phức tạp. Tình hình đó đang đặt ra những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ nặng nề, hết sức khẩn trương đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác công an năm 2019

  Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 có nhiệm vụ kiểm điện đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được, chưa đạt được, làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác công an năm 2019; đánh giá kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2020. Trọng tâm là bàn các giải pháp “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong CAND; bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở”.

Với tinh thần đó, Đại tướng Tô Lâm đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật; nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành phần tham luận

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công an năm 2020 và Báo cáo Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành phần tham luận.