Hỗ trợ khi thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn

ANTĐ - Theo Thông tư 26/2014/TTLT-BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính- Công Thương, ngân sách Trung ương để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến công quốc gia do Bộ Công Thương quản lý, tổ chức thực hiện và ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến công địa phương do UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã quản lý, tổ chức thực hiện. 

Các mức chi kinh phí phục vụ cho hoạt động khuyến công cụ thể là: hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới với mức tối đa 30% nhưng không quá 500 triệu đồng/mô hình… Ngoài ra, doanh nghiệp còn được ưu đãi về vé máy bay, kinh phí học tập kinh nghiệm…