Hai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trộiHai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trội

Hai phương án nâng cấp tàu phóng lôi Turya thành tàu tên lửa với sức mạnh vượt trội

ANTD.VN - Nếu được nâng cấp theo cấu hình Dự án 206MR hoặc 206.6 Vikhr, những tàu phóng lôi Dự án 206M Turya đã "cao tuổi" của Việt Nam sẽ vẫn phát huy được rất nhiều tác dụng trong chiến tranh hiện đại.