Hà Nội yêu cầu không nhận xe biếu tặng từ các doanh nghiệp sai quy định

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị không nhận xe biếu tặng từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định của pháp luật. 

Hà Nội nghiêm cấm việc nhận xe biếu tặng từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng.

Theo đó, để tránh xảy ra tiêu cực và thất thoát tài sản nhà nước tại các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã. UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị không nhận xe biếu tặng từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đề nghị cho, tặng quà: phải thực hiện xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao, có trách nhiệm lập hồ sơ, gửi Sở Tài chính để thẩm định, rà soát, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định theo Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP.

Việc tặng quà, nhận quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tô chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác theo đúng tiêu chuẩn, định mức, quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cần rà soát số xe ô tô hiện có, báo cáo Sở Tài chính để xử lý theo quy định đối với xe ô tô dôi dư, xe ô tô hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn khi vận hành.

Đối với việc thanh lý xe ô tô, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thành lập Đoàn thanh tra kiểm tra việc thanh lý xe ô tô của các cơ quan, tổ chức đơn vị trong thời gian qua, chủ động xử lý đối với những vi phạm thuộc thẩm quyền; đề xuất, báo cáo UBND TP xem xét, xử lý đối với những sai phạm vượt thẩm quyền.

Đối với những xe ô tô do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố đã thực hiện thanh lý, đề nghị CATP Hà Nội rà soát, thu hồi biển kiểm soát xe ô tô, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô theo đúng quy định hiện hành.