Hà Nội nghiên cứu lập Trung tâm phục vụ công dân thành phố trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đề xuất mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố hoặc Trung tâm phục vụ công dân thành phố Hà Nội; báo cáo UBND TP, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong quý III/2022.
Hà Nội sẽ nghiên cứu đề xuất mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố hoặc Trung tâm phục vụ công dân thành phố Hà Nội

Hà Nội sẽ nghiên cứu đề xuất mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố hoặc Trung tâm phục vụ công dân thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có Chỉ thị số 12 chỉ đạo tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn trên địa bàn TP.

Chỉ thị nêu rõ, việc triển khai Đề án 06/Chính phủ nhằm cụ thể hóa một trong ba nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2022 và các năm tiếp theo: hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần đảm bảo quản lý thống nhất, tập trung, thuận lợi, tiết kiệm, minh bạch và hiệu quả. Thành phố Hà Nội được lựa chọn là đơn vị làm điểm để nhân rộng ra cả nước.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xác định rõ: "Trọng tâm là việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia/Cổng Dịch vụ công TP gắn với việc thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đặc biệt đối với việc thực hiện các dịch vụ công thiết yếu, xác định mục tiêu “lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn".

Việc thực hiện Đề án 06/Chính phủ phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt với các biện pháp, giải pháp linh hoạt, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ đơn vị thực hiện, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Đề án 06.

Ban Chỉ đạo 06 TP tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, điều phối, triển khai 13 nhiệm vụ chính và 48 nhiệm vụ phối hợp của Đề án 06/Chính phủ.Tổ chức triển khai rà soát chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu còn chưa thống nhất hoặc chưa chính xác giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu: Hộ tịch, Thuế, Trẻ em, Bảo hiểm xã hội,...

Tổ chức các Đoàn kiểm tra và định kỳ giao ban với UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn để đôn đốc công việc và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cấp cơ sở.

Chủ tịch UBND TP cũng Giao Công an Thành phố chỉ đạo Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã và Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06/Chính phủ với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp; Triển khai thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công thiết yếu thuộc phạm vi quản lý của ngành Công an.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ của các đơn vị trong thực hiện Đề án 06/Chính phủ; định kỳ ngày 25 hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND TP, tham mưu Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 06 TP, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 06 TP thường xuyên giao ban để đánh giá tiến độ công việc.

Văn phòng UBND TP phối hợp với Công an Thành phố tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ, xác thực dữ liệu công dân giữa CSDL Quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tham gia quản lý, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; định hướng đề xuất mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố hoặc Trung tâm phục vụ công dân thành phố Hà Nội; báo cáo UBND TP, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong quý III/2022.

Chủ tịch UBND TP cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 1/12/2022...