Hà Nội kiểm tra hoạt động hành nghề luật sư

ANTD.VN - Hà Nội sẽ có 2 đợt kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố. Một trong những mục tiêu của hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định…

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố. Theo UBND TP Hà Nội, hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá về tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định; đồng thời biểu dương, khen thưởng các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chất lượng, hiệu quả và đúng pháp luật.

Hoạt động kiểm tra cũng nhằm nắm bắt, ghi nhận và đề ra giải pháp khắc phục những vấn đề chưa hợp lý, bất cập, khó khăn khi thực hiện các quy định của pháp luật về luật sư trên địa bàn thành phố.

Việc kiểm tra phải đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch; tuân thủ theo quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức được kiểm tra; bảo đảm tính bảo mật trong hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thành phố sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan, theo các nội dung cụ thể như thực hiện quy định về đăng ký hoạt động, thay đổi đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, tài chính, kế toán, thống kê, báo cáo; ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý...

Thành phần đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo Sở Tư pháp; Phòng Quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp; Thanh tra Sở...

Về thời gian kiểm tra, đợt 1, dự kiến thực hiện trong tháng 8/2017; đợt 2 dự kiến trong tháng 10/2017. Đoàn kiểm tra sẽ thông báo lịch cụ thể cho tổ chức được kiểm tra trước 7 ngày.