Hà Nội đặt mục tiêu đến 2025 trở thành "thành phố thông minh, sáng tạo, đầu tàu"

ANTD.VN - Theo dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII được công bố ngày 8-1, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nghiệp hóa – hiện đại hóa…

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong báo cáo tại hội nghị

Chiều nay, 8-1, hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội chia tổ thảo luận về “Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII".

Trước đó, trình bày Tờ trình về dự thảo này tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị dài 60 trang, đã được tiếp thu và chỉnh lý bước đầu.

Báo cáo chính trị có tên gọi (dự kiến chủ đề đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố) là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; Phát huy truyền thông văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Báo cáo đã nêu rõ 14 kết quả nổi bật mà thành phố đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XVI của Đảng bộ thành phố; 7 tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế, yếu ké; 5 bài học kinh nghiệm rút ra trong giai đoạn 2015-2020.

Trên cơ sở dự báo tình hình, dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã đề ra mục tiêu tổng quát của Thủ đô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, mục tiêu là xây dựng Thủ đô Hà Nội tiếp tục giữ vững vị thế trung tâm chính trị, hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, giao dịch quốc tế, kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại và du lịch; là thành phố thông minh, sáng tạo, đầu tàu, động lực về phát triển kinh tế xã hội của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước…

Đặc biệt, quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, thành phố Hà Nội cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nghiệp hóa – hiện đại hóa; đến năm 2030, trở thành thành phố công nghiệp hóa – hiện đại hóa hoàn chỉnh; đến năm 2045, trở thành thành phố phát triển, theo hướng văn minh, hiện đại; là một trong những địa phương đi đầu và về đích sớm góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII đề ra.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, dự thảo báo cáo chính trị cũng đã đề ra 18 chỉ tiêu chính đến năm 2025; đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá để thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu này.