Doanh nghiệp được tự quyết định về tiền lương từ năm 2021

ANTD.VN - Từ năm 2021, doanh nghiệp được tự quyết định chính sách tiền lương, trong đó có thang lương, bảng lương, định mức lao động. Nhà nước công bố tiền lương tối thiểu vùng, tiền lương bình quân, không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Từ năm 2021, Nhà nước sẽ không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri về việc sớm ban hành quy định hướng dẫn cụ thể việc xây dựng thang, bảng lương theo hướng quy định số bậc lương tối thiểu trong thang lương và thời gian tối đa giữ một bậc lương để tránh những bất cập như hiện nay.

Theo ý kiến của cử tri, nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương đã được quy định tại Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, quy định này vẫn chưa bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi không quy định về số bậc lương tối thiểu và thời gian tối đa giữ bậc lương của người lao động.

Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp xây dựng thang lương có rất ít bậc (2 hoặc 3 bậc), kéo dài thời gian giữ bậc lương của người lao động (có doanh nghiệp kéo dài thời gian giữ bậc lên đến 5 năm mới tăng bậc lương).

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, Nghị quyết đã xác định, từ năm 2021, doanh nghiệp được tự quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang lương, bảng lương, định mức lao động); Nhà nước công bố tiền lương tối thiểu vùng, tiền lương bình quân, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường lao động, không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.