Đảng đoàn Quốc hội yêu cầu hoàn thành việc đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô ngay trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát và đề xuất nội dung sửa đổi Luật Thủ đô để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngay trong năm 2023...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi là Nghị quyết số 15-NQ/TW), Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết này.

Cụ thể, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị giao“Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo sửa đổi Luật Thủ đô và một số luật có liên quan theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội, trong đó lưu ý đến việc chủ động nguồn thu, nhiệm vụ chi nhằm ưu tiên hơn nữa nguồn lực đầu tư cho phát triển, bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, Đảng đoàn Quốc hội phân công trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc cụ thể như sau:

Về Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội), Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan có liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết này báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2022; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra, báo cáo ý kiến về kết quả sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát, tổng kết Luật Thủ đô và các luật có liên quan, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, tổng kết việc thi hành Luật Thủ đô và các luật, nghị quyết có liên quan, đề xuất nội dung sửa đổi Luật Thủ đô để làm cơ sở xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngay sau khi Chính phủ có đề nghị chính thức về nội dung này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm nội dung sửa đổi Luật thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các yêu cầu tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về những nội dung chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho Thủ đô Hà Nội so với quy định hiện hành.

Về tổ chức thực hiện, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Thành ủy Hà Nội chủ động nghiên cứu, thu thập ý kiến chuyên gia để đề xuất với Ban Cán sự đảng Chính phủ, cấp có thẩm quyền về các giải pháp, cơ chế, chính sách cần được thể chế hóa trong Luật Thủ đô và các văn bản khác có liên quan cùng các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện Luật.