Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội: Thống nhất mục tiêu, định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • 17/08/2020 09:53
  • 0 bình luận
  • Nhóm PV Nội chính; Ảnh: Lam Thanh
  • In bài
Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVIII đã thảo luận những phương hướng, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Từ mục tiêu tổng quát đến chỉ tiêu cụ thể

Đại hội Đảng bộ CATP diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biễn hết sức phức tạp, đe dọa sức khỏe và tính mạng của nhân loại trên toàn thế giới. Do đó, Ban chấp hành Đảng bộ CATP nhận định, cùng với những khó khăn phức tạp của tình hình trong nước và thế giới từ an ninh truyền thống đến an ninh phi truyền thống, thì dịch bệnh cũng là một trong những yếu tố tác động đến công tác đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Với vị thế là Thủ đô, những thời cơ thuận lợi cùng những thách thức, khó khăn sẽ cùng xuất hiện và đan xen với thành phố. Tuy nhiên có thể tin tưởng rằng, thời cơ, thuận lợi vẫn là chủ đạo. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ CATP đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều nội dung mang tính chất đột phá.

Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội: Thống nhất mục tiêu, định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 1

Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội

Theo đó mục tiêu tổng quát là quán triệt sâu sắc, kịp thời, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và toàn lực lượng Công an Thủ đô trong tổ chức, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô và đất nước.

Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ CATP cũng đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể như: đảm bảo an ninh chính trị, phấn đấu giảm 3%-5% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm từ công tác nghiệp vụ cơ bản cao hơn, không để lọt đối tượng cầm đầu, đường dây tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 75% trở lên, riêng án rất nghiêm trọng đạt 80% trở lên và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên; nâng cao tỷ lệ xử lý hình sự trong tổng số các vụ vi phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 60% trở lên. Tiếp tục kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Giảm số vụ cháy nghiêm trọng, cháy lớn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng xuống dưới không quá 3% tổng số vụ cháy.

Tiếp tục điều chỉnh, bố trí biên chế ở các cấp Công an theo hướng luôn đảm bảo: cấp Thành phố 25%, cấp huyện 35%, cấp xã 40% trong tổng quân số; đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng Công an, trước hết là Công an cơ sở theo hướng tăng cường tiếp xúc, giao tiếp, “tương tác với nhân dân”. Bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ. Đẩy mạnh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giảm tỷ lệ CBCS sai phạm dưới 0,5% biên chế).

Những nhiệm vụ giải pháp lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025

Một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ CATP đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong đó có công tác đảm bảo an ninh chính trị; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; đổi mới các biện pháp công tác Công an, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực tiễn công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội: Thống nhất mục tiêu, định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 2

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XXVIII

Công tác nghiệp vụ cơ bản vẫn được coi là một trong những giải pháp chính trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các mặt công tác khác của lực lượng Công an Thủ đô. Do đó, Đảng bộ CATP nhấn mạnh cần tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác định rõ, lấy hiệu quả thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATP về công tác nghiệp vụ cơ bản là một trong những tiêu chí quan trọng, để đánh giá phân loại tổ chức Đảng, Đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là giảm các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Cùng với công tác chuyên môn, những nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới cũng được Đảng bộ CATP đặt ra.

Theo đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng công tác Đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Quan tâm củng cố, sắp xếp lại tổ chức Đảng, kịp thời kiện toàn các cấp ủy Đảng, đảm bảo yêu cầu lãnh đạo và phù hợp với mô hình tổ chức mới của CATP. Chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định 192 của Bộ Chính trị về “Tổ chức Đảng trong Công an nhân dân”.

Các cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện hiệu quả phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy "xây" là chính.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân đối với lực lượng Công an. Thường xuyên chú trọng chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền dư luận và sự đồng thuận trong các tầng lớp xã hội đối với chủ trương, hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô.

Trong công tác cán bộ, tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, biện pháp tăng cường quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa sai phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, làm trong sạch nội bộ.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định 100 của Giám đốc CATP. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai chủ trương, mệnh lệnh của cấp trên và trách nhiệm liên đới khi để xảy ra sai phạm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội: Thống nhất mục tiêu, định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 3
Đảng bộ CATP Hà Nội thể hiện ý chí quyết tâm cao tại Đại hội

Lãnh đạo công tác thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong CATP và các loại tội phạm tham nhũng trên địa bàn Thành phố.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra đặc biệt, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; chú trọng đổi mới phương pháp, nội dung tiến hành thanh tra chuyên đề theo hướng chuyên sâu, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp có sai phạm về tham nhũng, lãng phí và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra tình trạng trên.

Công khai, minh bạch trong mọi công việc và các thủ tục hành chính liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước. Điều chuyển những cán bộ kém phẩm chất, yếu về năng lực, hiệu quả công tác thấp ở lĩnh vực dễ tiêu cực, tham nhũng, lãng phí sang làm công tác khác.

Tin cùng chuyên mục