Chính thức áp dụng hàng loạt quy định mới xử phạt vi phạm về đất đai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bỏ quy định về hệ số điều chỉnh giá đất, bổ sung quy định về nộp số lợi bất hợp pháp.. là những nội dung quan trọng tại Nghị định 04/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai mới có hiệu lực thi hành.

Nghị định 04/2022 sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi chiếm đất. Theo đó, một trong những hành vi chiếm đất là sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng đất và đã có quyết định thu hồi đất đã được công bố, tổ chức thực hiện nhưng người sử dụng đất không chấp hành (trừ hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp).

Bên cạnh đó, Nghị định 04/2022 cũng sửa đổi khoản 1,2,3, 4 Điều 7 của Nghị định 91/2019/NĐ-CP theo hướng bỏ quy định giá đất cụ thể xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Với trường hợp sử dụng đất sang mục đích khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép quy định tại các Điều từ 9-13 Nghị định này thì số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm được xác định bằng giá trị chênh lệch của loại đất trước và sau khi vi phạm tính trên diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian vi phạm (từ thời điểm bắt đầu chuyển mục đích sử dụng đất đến khi lập biên bản vi phạm hành chính).

Giá đất của loại đất trước và sau khi vi phạm được xác định bằng giá đất của bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định (đối với giá của loại đất trước khi vi phạm) và tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (với giá của loại đất sau khi chuyển mục đích).

Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm quy định tại Điều 14 Nghị định này thì số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm được xác định bằng giá trị của phần diện tích đất lấn, chiếm trong thời gian vi phạm (kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất lấn, chiếm đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính), tính theo giá đất của bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với loại đất đang sử dụng sau khi lấn, chiếm tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

Trường hợp chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18, khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 22, Điều 25, khoản 3 Điều 27 Nghị định này được xác định bằng giá trị chuyển quyền sử dụng đất thực tế theo hợp đồng đã ký, tính trong thời gian đã chuyển quyền, nhưng không thấp hơn giá trị tính theo giá đất của bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất không đủ điều kiện được xác định bằng giá trị cho thuê, cho thuê lại đất thực tế theo hợp đồng đã ký, tính trong thời gian đã cho thuê, cho thuê lại đất, nhưng không thấp hơn giá trị tiền thuê đất tính theo đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhân (x) với diện tích đất cho thuê, cho thuê lại (x) với số năm đã cho thuê, cho thuê lại (trong đó giá đất của bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định).

Ngoài các nội dung trên, Nghị định 04/2022 còn bổ sung quy định về nộp số lợi bất hợp pháp. Theo đó, việc nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực chỉ áp dụng đối với các hành vi vi phạm mà các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai trước đây có quy định phải nộp số lợi bất hợp pháp…

Nghị định này có hiệu lực từ 6/1/2022.