Chiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân NgaChiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân Nga

Chiếc Đô đốc Golovko - cuộc cách mạng trong thiết kế tàu chiến của Hải quân Nga

ANTD.VN - Đô đốc Golovko thuộc Dự án 22350 được phân loại là tàu hộ vệ tên lửa (khinh hạm) nhưng có sức mạnh còn vượt trội nhiều khu trục hạm đang phục vụ trong Hải quân Nga.