• Điều kiện để đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia

    Điều kiện để đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia

    ANTD.VN - Trên cơ sở phân tích sự vận động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tác động tới Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2020 cũng như những dự báo về cấu trúc an ninh khu vực và tác động của cấu trúc trong những năm tới, nghiên cứu này đưa ra một số khuyến nghị về chính sách nhằm góp phần chủ động tạo ra những điều kiện để bảo đảm lợi ích và an ninh quốc gia Việt Nam. Phần này có một khuyến nghị về nhận thức và ba khuyến nghị về hành động, được xây dựng dựa trên ba lĩnh vực trụ cột là an ninh, kinh tế và chính trị, nhằm bảo vệ và phát huy được lợi ích quốc gia - dân tộc.

  • Có 3 kịch bản về cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2030

    Có 3 kịch bản về cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2030

    ANTD.VN -  Mỹ - Trung Quốc tiếp tục là cặp quan hệ quan trọng nhất, ảnh hưởng toàn diện, tác động đa chiều và có ý nghĩa quyết định đối với xu thế an ninh, quân sự, kinh tế, chính trị và trật tự thế giới trong tương lai, nhất là tại châu Á - Thái Bình Dương. Sự định hình và vận động của cấu trúc an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương tới đây phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ này.