Cầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vàoCầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vàoCầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vàoCầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vàoCầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vàoCầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vàoCầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vàoCầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vàoCầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vàoCầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vàoCầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vàoCầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vàoCầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vào

Cầu Thanh Trì sắp xếp làn riêng cho xe máy, nhiều ô tô vẫn đi vào

ANTD.VN - Sở GTVT Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội tiến hành tổ chức lại giao thông trên cầu Thanh Trì theo hướng bố trí làn riêng cho xe máy thay vì làn hỗn hợp.