CATP Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5, Trung ương Đảng khóa XII

ANTD.VN - Ngày 24/8, Đảng ủy CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các cán bộ chủ chốt.

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  diễn ra từ ngày 5/5 – 10/5/2017 tại Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 10 – NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11 – NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12 – NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, việc triển khai hiệu quả 3 Nghị quyết về kinh tế này sẽ góp phần quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đề ra về phát triển kinh tế, xã hội.

Đây là những vấn đề lớn mang tính đột phá, giải quyết về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần học tập nghiêm túc nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị.

Sau hội nghị, các Đảng bộ tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị để tổ chức thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống. 

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thanh Học truyền đạt, quán triệt Nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trực tiếp giới thiệu, quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết.