Canada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nayCanada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nay

Canada sẽ loại biên hàng chục thiết xa vận M113 ngay trong năm nay

ANTD.VN - Canada đang lên kế hoạch loại biên 67 thiết xa vận M113 ngay trong năm nay để thay thế bằng loại thiết giáp chở quân hiện đại hơn.