Cần quy định rõ phân cấp, phân loại đối với phim truyện nhập khẩu chiếu rạp

  • 23/10/2021 09:38
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN -Trong phiên họp sáng 23-10, Quốc hội nghe Trờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Điện ảnh. Theo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, cần quy định cụ thể hơn quyền hạn, trách nhiệm, hoạt động của Hội đồng thẩm định và phân loại phim.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng cho rằng, các chính sách trong Dự thảo Luật còn phân tán, có nội dung diễn đạt chưa rõ…Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển điện ảnh cần được lượng hóa cụ thể hơn, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; có giải pháp ràng buộc về mặt pháp lý để bảo đảm tính khả thi.

Về thẩm quyền cấp phép phân loại phim, Dự thảo Luật phân cấp thẩm quyền cấp phép phân loại phim cho UBND cấp tỉnh đối với một số trường hợp; song chưa quy định phân cấp phân loại đối với phim truyện nhập khẩu chiếu rạp. Do đó, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định khuyến khích các cơ quan, tổ chức tham gia tư vấn, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thẩm định phim; bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan cấp phép phân loại phim.

Về Hội đồng thẩm định và phân loại phim, Ủy ban đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể hơn quyền hạn, trách nhiệm, hoạt động của Hội đồng thẩm định và phân loại phim; bổ sung thành phần Hội đồng có các chuyên gia ở các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo, dân tộc và một số lĩnh vực khác. Ngoài ra, cần nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế trao đổi giữa đơn vị xin cấp phép và cơ quan cấp phép trong trường hợp không thống nhất về kết quả phân loại.

Về hình thức sản xuất phim bằng nguồn ngân sách Nhà nước, Dự thảo Luật quy định 2 phương án đối với hình thức sản xuất phim bằng nguồn ngân sách nhà nước: Phương án 1 - giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng; Phương án 2 - giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu.

Đa số thành viên Chính phủ lựa chọn phương án 1 với lý giải nêu trong Tờ trình. Song, đa số ý kiến thành viên Ủy ban văn hóa, giáo dục lựa chọn phương án 2, gồm cả hình thức đấu thầu, vì thực hiện đấu thầu tạo sự bình đẳng giữa các đơn vị nhà nước và tư nhân và phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể trường hợp áp dụng hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu.

Về phổ biến phim trên không gian mạng, đa số ý kiến thành viên Ủy ban cho rằng, cần kết hợp việc tổ chức, cá nhân phổ biến phim tự phân loại phim với việc cấp phép phân loại, trong đó chủ yếu là các tổ chức, cá nhân tự phân loại phim; nghiên cứu cấp phép phân loại đối với những cơ sở phổ biến phim có tầm ảnh hưởng lớn tới chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và trong điều kiện có thể cấp phép phân loại được.

Ủy ban đề nghị nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân loại phim chi tiết, minh bạch để các cơ sở sản xuất, phát hành, phổ biến phim có căn cứ tự kiểm duyệt và phân loại phim; quy định trách nhiệm của đơn vị phát hành, phổ biến phim trong việc cung cấp công cụ đo lường, kiểm duyệt tự động; hiển thị cảnh báo cho người xem, gỡ bỏ nội dung vi phạm khi có yêu cầu, cung cấp công cụ để người xem phản ánh nội dung vi phạm; Quy định cụ thể các hành vi vi phạm để có căn cứ xử lý…

Tin cùng chuyên mục