UBND phường ở Hà Nội sẽ làm việc theo chế độ thủ trưởng

UBND phường ở Hà Nội sẽ làm việc theo chế độ thủ trưởng

ANTD.VN - Thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân phường phải có Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường. Trong đó, phường loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch phường; phường loại III có 01 Phó Chủ tịch phường.