UBND phường ở Hà Nội sẽ làm việc theo chế độ thủ trưởng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân phường phải có Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường. Trong đó, phường loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch phường; phường loại III có 01 Phó Chủ tịch phường.

UBND phường ở Hà Nội sẽ làm việc theo chế độ thủ trưởng ảnh 1
UBND phường ở Hà Nội sẽ làm việc theo chế độ thủ trưởng

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Dự thảo Nghị định có 06 chương, 40 điều quy định về tổ chức và hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND, Chủ tịch phường; Mối quan hệ công tác của UBND phường; Tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phường; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường...

Về cơ cấu tổ chức, dự thảo Nghị định đề xuất, UBND phường gồm: Chủ tịch phường; Phó Chủ tịch phường; Trưởng Công an phường; Công chức giữ vị trí chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phường; Công chức giữ vị trí chức danh Văn phòng- Thống kê; Công chức giữ vị trí chức danh Địa chính- Xây dựng- Đô thị và Môi trường; Công chức giữ vị trí chức danh Tài chính- Kế toán; Công chức giữ vị trí chức danh Tư pháp- Hộ tịch; Công chức giữ vị trí chức danh Văn hóa- Xã hội.

UBND phường phải có Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường. Trong đó, phường loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch phường; phường loại III có 01 Phó Chủ tịch phường.

Để bảo đảm các hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn phường được thực hiện thông suốt khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Trong đó, quy định trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường và các công chức khác của phường trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Chủ tịch phường lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân phường và các công chức phường theo quy chế làm việc của phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch phường giúp Chủ tịch phường giải quyết các công việc theo phân công của Chủ tịch phường, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch phường và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chủ tịch đi vắng, một Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm thay mặt Chủ tịch điều hành và giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân phường.

Bộ Nội vụ cho biết, để phù hợp với đặc thù địa phương, đồng thời thực hiện thống nhất trên địa bàn các phường của thành phố Hà Nội, dự thảo Nghị định đã giao UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND phường.